top of page

Regulamin zajęć

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:​
   

  1. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach;

  2. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz innego Uczestnika;

  3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;

  4. Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;

  5. Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

  6. Organizator – Trelelele Ukulele Grzegorz Wasilewski , ul.Gładka 29, 96-321 Żelechów, NIP:5372479214
    

 2. Postanowienia ogólne

  1.  Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci oraz dla dorosłych zgodnie z aktualną ofertą zawartą na https://www.trelelele-ukulele.com

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

  3. Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku Trelelele Ukulele, który jest dostępny u Organizatora.

  4. Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego dostępnego na platformie internetowej wraz z wyrażeniem zgody na zawarte w nich klauzule oraz dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem Trelelele Ukulele.
    

 3. Uczestnictwo w Zajęciach

  1. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 6 do lat 11 oraz do dorosłych.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.

  3. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.

  4. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych.

  5. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.

  6. Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia Zajęć.

  7. Uczestnictwo w Zajęciach możliwe jest wyłącznie po opłaceniu Zajęć. Organizator ma prawo odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach w przypadku braku niniejszej opłaty.

  8. W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia, jednakże istnieje możliwość odrobienia zajęć zgodnie z Grafikiem zajęć, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

  9. W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem, w tym z zajęć w formie on-line. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

  10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

  11. Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

  13. W przypadku czasowego zawieszenia zajęć z powodu pandemii lub innych przyczyn nie zależnych od Organizatora, Zajęcia będą kontynuowane w sposób zdalny za pomocą platformy internetowej ZOOM. W tym wypadku Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi instrumentu do gry oraz dostępu do komputera i sieci internetowej w godzinach trwania zajęć.

  14. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku braku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia.

  15. Klient może wypisać Uczestnika z grupy w formie pisemnej (np. wiadomość email) ze skutkiem na koniec miesiąca.

  16. Klient może wypisać Uczestnika z grupy, dopiero w momencie, gdy ma uregulowane wszystkie zaległe opłaty. Organizator ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze Uczestnika z zajęć, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat.
    

 4. Postanowienia Końcowe
   

  1. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem Trelelele Ukulele integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest z na stronie internetowej Organizatora. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy udziału. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed zapisem na pierwsze zajęcia.

  2. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

  4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

  5. W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 063 947, lub e-mailowo: trelelele.ukulele@gmail.com

bottom of page